Nieuws

 • Interview wethouder van den Beld over participatie (bron: Duinstreek)

  De afgelopen maanden heeft de gemeente zich van zijn goede kant laten zien. Er is in coronatijd in alle dorpen gekeken wat er wel kan. Centraal stond nu eens niet wat er niet kan. Dat heeft burgers en gemeente volgens mij dichter bij elkaar gebracht, en die positieve energie was vorige week te merken tijdens de drie avonden over participatie in Schoorl, Bergen en Egmond." Aan het woord is wethouder Arend-Jan van den Beld, als wethouder verantwoordelijk om een nieuwe invulling te geven aan het betrekken van inwoners bij het maken van nieuw beleid. De coronatijd leverde vertraging op in de planning, maar nu wil hij een sprint trekken om binnen enkele maanden met een visie op participatie te komen, tegelijk met het nieuwe beleid. "Vooraf had ik meer scepsis verwacht, en dat mensen de avonden zouden gebruiken om te vertellen over hun teleurstellingen met de gemeente. In plaats daarvan kreeg ik er energie van om mensen te spreken die me een verhaal vertelden waarop we meteen de visie kunnen baseren. De betrokkenheid was erg hoog en de kwaliteit van de inbreng heeft ons ook erg verrast." Lees verder

 • Kadernota 2021: VVD De samenleving aan zet! (speech mw. Meis de Jongh, fractievoorzitter)

  VOORZITTER, geachte collega raadsleden Beste inwoners thuis Dit is een rare tijd. Een tijd die om zekerheid vraagt, maar eigenlijk in onzekerheid verkeerd. Voor een buitenstaander klinkt het misschien raar maar bij de vaststelling van de kadernota is deze alweer achterhaald. De stip op de horizon die de nota schetst hebben we nodig, om zo koers te kunnen houden. Echter door de onzekerheid die Corono met zich meebrengt wordt de staat van ons gemeentelijk huishoudboekje pas meer inzichtelijk in december wanneer de bijdragen vanuit het Rijk duidelijk worden. Dan weten we iets meer hoe we onze ambities kunnen realiseren. We vragen dan ook aan de wethouder om eind 2020/ begin 2021 met een effectenrapportage Corona te komen zodat we tijdig kunnen bijsturen. Maar we pleiten er ook voor dat het college bij het Rijk erop aandringt met extra gelden over de brug te komen. We realiseren ons dat er tijden zullen komen dat er van ons gevraagd wordt om te bezuinigen. De VVD wil daar constructief aan meewerken, maar met oog voor de portemonnee van onze inwoner. Lees verder

 • Geen supermarkt op Harmonie locatie in Bergen

  Na een jarenlange strijd en veel emotioneel geladen debatten is de kogel door de kerk. Er komt definitief geen supermarkt op de Harmonie locatie in Bergen. De geplande Aldi verhuist naar het terrein van drankenhandel Scholten en de Harmonie locatie wordt binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders ontwikkeld. De VVD heeft zich altijd ingespannen voor het behoud van het dorpse karakter en een maatschappelijke bestemming voor de Harmonie locatie. Dat is nu gelukt! Lees verder

 • VVD fractie Bergen op 'strandsessie' in Camperduin

  VVD fractie Bergen op 'strandsessie' in Camperduin Lees verder

 • Jan Grondhout treedt toe als raadslid VVD fractie Bergen nh

  Jan Grondhout treedt toe als raadslid VVD fractie Bergen nh Lees verder

 • Arend van den Beld geïnstalleerd als wethouder

  Arend Jan van den Beld geïnstalleerd als wethouder Bergen nh Lees verder

 • Aankomend wethouder Arend Jan van den Beld: “Neem de tijd met elkaar”

  Aankomend wethouder Arend Jan van den Beld: “Neem de tijd met elkaar” Lees verder

 • Arend Jan van den Beld kandidaat wethouder VVD

  De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat. Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen voor de huidige voorzitter, de heer Van den Beld. De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh. Lees verder

 • VVD Bergen wil in verband met Corona virus uitstel lokale belastingen voor ondernemers

  Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Zo kunnen ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. En wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is. Maar ook lokaal is het mogelijk om onze ondernemers een steun in de rug te geven. Afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit zodat ze deze periode doorkomen. Het zou enorm helpen als ondernemers ook uitstel van betaling van deze belastingen (kunnen) krijgen vanuit de gemeente zodat deze geen hap nemen uit hun liquiditeit. De VVD Bergen is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Veel ondernemers, denk met name ook aan de horecabedrijven, hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten. De VVD heeft daarom aan het College gevraagd of het mogelijk is om onze lokale ondernemers vanuit de gemeente uitstel te geven van betaling van deze lokale belastingen. Inmiddels hebben ook andere partijen uit de gemeenteraad dit gevraagd en vernamen wij van het College via wethouder Tromp dat zij maatregelen neemt om de liquiditeitsproblemen van ondernemers te verminderen. U begrijpt dat de VVD hier zeer content mee is alsook met de landelijke maatregelen. Lees verder

 • VVD Bergen geeft les op de Berger Scholengemeenschap

  VVD raadsleden Meis de Jongh en Kees van Leijen waren op 9 maart aanwezig op de Berger Scholengemeenschap. Zij waren hier om een gastles te verzorgen over de rol van politiek in onze maatschappij en te vertellen over de liberale beginselen van de VVD. Een fantastisch mooi initiatief dat volgens Meis navolging zou kunnen krijgen en ook door andere partijen uit de gemeenteraad kan worden opgepakt. Lees verder

 • Max Vrasdonk nieuwe fractie assistent VVD Bergen nh

  Met 16 jaar oud is Max Vrasdonk de jongste telg binnen de VVD fractie. Via Max' moeder, raadslid Laura Hoogendonk, is hij aangestoken door het liberale geluid en de lokale politiek. Ondersteuning van de fractie in de vorm van fractie assistent leek hem een mooie manier om hiermee kennis te maken. Max zal zich zowel bezighouden met het opstellen van de fractie agenda alsmede zijn input op beleidsvoornemens delen vanuit de perceptie van de jeugd. Wij zijn ontzettend blij dat een jong iemand als Max interesse toont in politiek. Noot: Max krijgt een kleine vergoeding voor zijn werkzaamheden. Dit wordt betaald vanuit de VVD zelf. Er wordt derhalve geen beroep gedaan op het fractiebudget zoals door de gemeente beschikbaar gesteld. Lees verder

 • Recreatieve verhuur tweede woningen

  De afgelopen tijd hebben wij zeer veel berichten mogen ontvangen van verontruste inwoners vanuit met name Bergen aan Zee over de recreatieve verhuur van hun huis. Dit naar aanleiding van de Huisvestingsverordening waarin dit aan banden zou worden gelegd en Bergen aan Zee en de Egmonden over kam zouden worden geschoren. Bergen aan Zee neemt een bijzonder plaats in onze gemeente in. Het is een badplaats waar veel tweede woningen staan. Er zijn nauwelijks voorzieningen aanwezig zoals een supermarkt of een school. De verordening zoals deze er voor lag schrapt de mogelijkheid voor eigenaren van 2e woningen in Bergen aan Zee hun huizen jaarrond te verhuren. Dit kan volgens de VVD niet. Dan wordt Bergen aan Zee een spookdorp. Horeca zal verdwijnen, toeristen blijven weg. Een parel zal wegkwijnen. De VVD heeft naar u geluisterd! Onze VVD-raadsleden Meis de Jongh en Laura Hoogendonk hebben het voortouw genomen in het behouden van de bijzondere status van Bergen aan Zee. VVD-raadslid Laura Hoogendonk heeft het College voorts gewezen op nieuwe wetgeving (de zogenaamde AIRBnB wet) die de door het College voorgestelde Huisvestingsverordening achterhaald maakt. Reden voor ons om te pleiten voor het afvoeren van dit agendapunt tijdens de raadsvergadering van 30 januari jongstleden. In plaats hiervan hebben wij een motie in samenspraak met onze collega’s opgesteld waarin enerzijds een pas op de plaats wordt gemaakt met de Huisvestingsverordening (in het licht van op handen zijnde wetgeving) en anderzijds ruimte wordt geschapen voor intensieve participatie met inwoners, huiseigenaren en ondernemers om zo te komen tot breed gedragen beleid. Tenslotte bedankt de VVD alle inwoners, die de moeite hebben genomen ons te mailen en/of te bellen en ons attenderen op de problematiek in Bergen aan Zee alsmede de besluitvorming rondom de Huisvestingsverordening nader uit te stellen. De VVD had zich in december 2019 al hard gemaakt om het raadsbesluit inzake de Huisvestingsverordening in het licht van bovenstaand uit te stellen. In april van dit jaar verwachten wij vanuit het College meer duidelijkheid te ontvangen over de invullingen van het nieuwe beleid rondom recreatieve verhuur. In de tussentijd zal een participatie traject worden gestart en wordt de externe communicatie over dit onderwerp door de gemeente (beter) opgepakt. Lees verder

 • Bergen vraagt een andere democratie

  © Webmaster

  In het Noordhollands Dagblad van dinsdag 21 januari 2020 verscheen het interview met VVD fractievoorzitter Arend Jan van den Beld. Zijn visie op de nieuwe koers die Bergen moet inzetten, de rol van de raad hierin alsmede het intensiveren van het contact met de inwoners kreeg veel positieve reacties vanuit de VVD zelf alsook vanuit de collega raadsleden. Lees verder

 • Een beter milieu begint bij jezelf

  Besturen valt niet altijd mee, integendeel zelfs. Als we landelijk alleen al de problematiek rond stikstof en PFAS nemen en hoe dit complete woningbouw en infrastructuurprojecten stillegt, voelen we hier lokaal de gevolgen van. We doen er als lokale VVD alles aan om de noodzaak met oplossingen te komen onder onze provinciale en landelijke VVD collega’s onder de aandacht te brengen. We hopen dat de maatregelen die het kabinet heeft getroffen nu ook daadwerkelijk zullen leiden tot opheffen van blokkades om woningbouw voor onze inwoners te realiseren. Tegelijkertijd zien we ook hoe kwetsbaar de natuur in onze omgeving is. Onze gemeente is omringd door Natura 2000 gebied. Een gebied waar we ook de vruchten als toeristische gemeente van plukken. Het is de kurk waar onze plaatselijke economie op drijft. Dat vraagt om een continue belangenafweging tussen economische en ecologische invalshoeken. Wij denken als VVD Bergen dat de oplossing voor de genoemde problematiek vooral ligt in het samensmelten van deze twee invalshoeken en juist nú een impuls kan geven aan duurzame innovaties in toeristisch ondernemen, mobiliteit en woningbouw. Liberalen zijn van nature positief ingesteld en nemen een glaasje jus d’orange bij het ontbijt in plaats van azijn, zoals sommige collega’s op de linkerflank van het politieke spectrum. Wij zijn lokaal een groene VVD, echter géén “klimaatdrammers” die u een schuldgevoel aanpraten voor het feit dat u nog in een diesel rijdt of nog geen zonnepaneel op uw dak heeft geschroefd. Niet iedere inwoner heeft hier de portemonnee voor. Als volkspartij streven wij ook in financieel opzicht naar een breed draagvlak voor energie en duurzaamheidsinitiatieven onder onze inwoners. Dat zit hem vooral in een kleinschalige aanpak, zelfs op buurtniveau, waarin een ieder naar draagkracht kan bijdragen aan een duurzamer milieu. Bedrijven en toeristisch ondernemers kunnen hierin een belangrijke trekkersrol vervullen waarbij de overheid zich vooral faciliterend opstelt in plaats van te bepalen wat goed voor u en ons is. Een beter milieu begint immers bij jezelf, zo luidde ooit de slogan in de jaren negentig. Lees verder

 • VVD Bergen wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

  VVD Bergen wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020! Lees verder

 • VVD wethouder Jan Houtenbos vertrekt

  Op de raadsvergadering van 13 december 2019 heeft VVD wethouder Jan Houtenbos zijn ontslag aangeboden wegens het ontbreken van "chemie" tussen de fractie en hemzelf. Hoewel in een vroeg stadium, reeds in de zomer van 2019, een gesprek heeft plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de fractie, het bestuur en de heer Houtenbos om verbeteringen in de onderlinge communicatie en afstemming af te spreken, heeft dit niet tot de gewenste resultaten geleid. Met name de aanvliegroute rond dossiers als sport- en zwembad De Beeck en inwoner participatie heeft tot spanning met de fractie geleid. In relatie tot de vastgestelde Focusagenda zoals opgesteld door de coalitie en waarin expliciet staat vermeld dat de nieuwe raadszaal in het centrum van Bergen gesitueerd dient te worden en niet in De Beeck, lagen de meningen uiteen. Voor de verdere voltooiing van de Focusagenda was de fractie bovenal van mening dat om de Focusagenda goed uit te kunnen voeren, andere bestuurlijke competenties noodzakelijk zijn. Vooropgesteld dat de heer Houtenbos een lange staat van dienst heeft in zowel de raad als bestuurlijk en zijn werkzaamheden altijd met veel inzet en passie heeft uitgevoerd, bleek in de afgelopen maanden de "chemie" tussen wethouder en fractie te zijn uitgewerkt. Naar aanleiding hiervan heeft de heer Houtenbos zijn conclusies getrokken en zijn ontslag aangeboden. De VVD BUCH dankt de heer Houtenbos voor de bewezen inzet en werkzaamheden en is er van overtuigd dat hij zijn competenties in het openbaar bestuur elders kan inzetten. Lees verder

 • VVD Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius op bezoek bij ALV VVD BUCH

  VVD Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius op bezoek bij ALV VVD BUCH met rechts voorzitter Peter Geurts Lees verder

 • Raadsleden Kees van Leijen en Meis de Jongh sluiten zich aan bij VVD

  De fractieleden van Gemeentebelangen, Meis de Jongh en Kees van Leijen sluiten zich per direct aan bij de VVD-fractie. De oorzaak is een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de te varen koers bij Gemeentebelangen. “Wij willen graag al onze energie steken in de toekomst van Bergen. Het nieuwe formatieakkoord geeft ons de mogelijkheid om daar de juiste bijdrage aan te geven”, zegt mevrouw de Jongh. De afgelopen week heeft een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen geleid tot een verschil van inzicht. Tijdens de vergadering bleek dat de meerderheid van de leden niet wenst in te stemmen met het akkoord. Beide leden hebben daarna contact gezocht met de VVD. Mevrouw de Jongh: “In de komende periode willen wij werken aan een goede bestuurscultuur en ons inzetten voor de democratische vernieuwing zoals is opgeschreven in het akkoord.” Van Leijen vervolgt: “Onze uitgangspunten sluiten op elkaar aan en wij zien dat de VVD ook kiest voor deze positieve en opbouwende insteek.” Dit betekent concreet dat de raadsleden hun raadszetels meenemen en zich bij de VVD aansluiten. De fractievoorzitter van de VVD is verheugd met deze versterking. De heer van den Beld geeft aan dat de raad de komende jaren zich gezamenlijk moet richten op de enorme taakstelling op het gebied van wonen, de energietransitie, dorpsgericht werken en de invoering van de omgevingswet. “Met mevrouw de Jongh en de heer van Leijen hebben wij er twee inhoudelijke en sympathieke raadsleden bij die zonder twijfel een sterke bijdrage zullen leveren. Wij hebben er zin in!”, aldus de heer van den Beld. Tijdens de raad van 11 april zullen mevrouw de Jongh en de heer van Leijen officieel toetreden tot de VVD-fractie. Lees verder

 • VVD blij met nieuwe formatieakkoord

  Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld: "De VVD is een bestuurderspartij en neemt haar verantwoordelijkheid voor een goed functionerend openbaar bestuur. Wij zijn blij dat aan de bestuurlijke impasse een einde is gekomen, nu is het tijd om de handschoen op te pakken en een aantal belangrijke dossiers ter hand te nemen waaronder het realiseren van woningbouw voor onze inwoners. Het formatieakkoord biedt hiertoe alle mogelijkheden." Lees verder

 • VVD: Huidige MTB-route blijft open in de Schoorlse Duinen

  VVD: Huidige MTB-route blijft open in de Schoorlse Duinen Lees verder