• Vertrouwen houden

  Vertrouwen houden door Giselle Ecury Deze column is verschenen in het Bergens Nieuwsblad n.a.v. de raadsvergadering over de Harmonie locatie. Ook in 2017 kunt u op ons rekenen! Wij zijn er voor u! Fijne feestdagen namens fractie en bestuur. Lees verder

 • Geloofwaardigheid

  Op de afgelopen commissievergadering over de invulling van de Harmonie locatie hielden de coalitiepartijen KiesLokaal, D66, CDA en PvdA hun kaarten tegen de borst. Wederom geen openheid over welk project, De 7 Dorpelingen of InHarmonie, hun voorkeur heeft. Na ruim 33 insprekers te hebben aangehoord, was het argument dat men alle inhoud wilde laten bezinken. Uit 'respect' voor de insprekers wilde men niet meteen reageren', aldus onder meer KiesLokaal raadslid Michel Smook en andere woordvoerders. Onzin! Het had juist van respect getuigd als ze al die (ongeveer 350) aanwezigen niet nog langer in onzekerheid hadden gelaten. Zo ontstond vervolgens een weinig vruchtbaar debat. Er kwamen bovendien ontzettend veel nieuwe feiten naar voren. Feiten rond de juridische zwaarte van een intentie overeenkomst alsmede (nieuwe) informatie over de grondposities. De VVD heeft zich mateloos geïrriteerd in het als maar achter de feiten moeten aanlopen rond dit dossier. Wethouder Odile Rasch (D66) meent zich verrast te voelen door de verandering in de grondpositie annex de aankoop door de heer Olie. Hoe kan dat nu? Je weet als gemeente toch allang of iemand wel of niet alle grond in handen heeft om zijn plan te verwezenlijken! De informatievoorziening komt ad hoc en versnipperd over en lijkt regieloos. Zo kun je als raad geen besluit nemen, laat staan je controlerende taak uitvoeren. Los hiervan speelt het aspect van geloofwaardigheid een rol. Hoe kun je als coalitie menen initiatieven vanuit de inwoners te ondersteunen en vooralsnog geen openheid te geven over je voorkeur? Zoveel insprekers, zoveel handtekeningen tegen de verdere verstening van ons dorp daar kun je toch simpelweg niet om heen! Nu moeten al die mensen, en wellicht nog veel meer, 15 december a.s. weer komen opdraven. Of is dat wellicht niet de bedoeling en heeft men liever dat de bevolking de finale beslissing 16 december in de krant leest? De discussie gaat volgens de VVD Bergen allang niet meer om rooilijnen, bouwhoogtes etc. maar dient terug naar de kern te worden geleid. Namelijk wat is je uitgangspunt: kies je voor commercieel (supermarkt, méér winkelruimte) of kies je voor maatschappelijk (mix van retail, horeca en sociaal maatschappelijke functies)? Voor de VVD Bergen is het evident: wij kiezen voor een duurzame investering in ons dorp gericht op de toekomst. Met oog voor kleinschalige detailhandel en maatschappelijke functies die op één plek geconcentreerd worden. Dat is in onze optiek het bewonersinitiatief InHarmonie! Nú de coalitie van KiesLokaal, D66, CDA en PvdA nog over de streep trekken. Lees verder

 • VVD Bergen: Geen windmolenpark voor onze kust in Bergen aan Zee

  In een laatste poging de bouw van een grootschalig windmolenpark voor onze kust af te wenden, brachten het Bergense VVD-raadslid Annemiek Paping en advocaat John Beer (bestuurslid van de Dorpsraad Bergen aan Zee) een bezoek aan VVD-kamerlid Andre Bosman. Inwoners van de kustgemeenten maken zich grote zorgen over het voornemen van minister Kamp om binnen de 12 mijlszone voor de Hollandse kust hoge windmolens op zee te plaatsen. Door deze plannen uit te voeren, wordt een belangrijk natuurelement (vrije horizon aan zee) verstoord en wordt bovendien economische schade toegebracht aan kustdorpen, als Bergen aan Zee, die volledig afhankelijk zijn van het kusttoerisme. De schriftelijke zienswijzen van de Dorpsraad werden speciaal onder de aandacht gebracht en overhandigd aan het kamerlid. Annemiek Paping: ‘We hebben onze zorgen overgebracht. Het kamerlid nam de tijd om onze bezwaren aan te horen en om zijn eigen argumenten voor de plannen te belichten. Uitgebreid ging hij in op het klimaatakkoord en de gevolgen daarvan en uiteraard op de extra kosten die plaatsing van windmolens verderweg met zich zouden meebrengen’. Bosman zegde toe naar Bergen te willen komen om zijn (voor ons helaas negatieve) beslissing te verdedigen. We nodigen hem daartoe van harte uit. U hoort te zijner tijd nog van ons. Lees verder

 • Website VVD Lokaal Netwerk BUCH

  De inhoud van de website van voormalig afdeling Bergen wordt gemigreerd naar de website van VVD Lokaal Netwerk BUCH. Vanaf 1 januari 2017 wordt u doorgestuurd naar http://buch.vvd.nl. Lees verder

 • Coalitie moet kleur bekennen!

  Het zal u als inwoner van Bergen vast niet ontgaan zijn: de keuze van de twee ontwerpen voor de herinrichting van de Harmonie locatie, naast de DEEN supermarkt in Bergen. Er wordt veelvuldig via de media over gecommuniceerd en tot 24 oktober 2016 had men de mogelijkheid zijn of haar keuze kenbaar te maken. En dat heeft u gedaan! De bewonersverenigingen samenwerkend onder de naam Bergen Totaal kiezen voor het bewonersinitiatief “In Harmonie”, boven de plannen van ontwikkelaar Schrama met het ontwerp “De 7 Dorpelingen”. Maar ook de klankbordgroep en onlangs het merendeel van de ondernemers zo bleek op de ondernemersbijeenkomst van 24 oktober jl. zien niets in het ontwerp van “De 7 Dorpelingen”. Zij opteren voor kleinschaligheid, een open karakter en sociaal maatschappelijke functies verenigd in het plan van René Meijer en Mareike Neumann ofwel “In Harmonie”. De VVD Bergen staat achter dit plan en heeft meerdere malen gewaarschuwd Bergen niet te laten verworden tot een koopgoot zoals we die in Almere zien. “Laat Bergen geen Almere worden”, is de rode draad in ons betoog om geen eenheidsworst te zijn maar ons unieke karakter als dorp te bewaren. En dan het College, wethouder Odile Rasch (D66). Opteerde zij als raadslid van Groen Links nog voor kleinschaligheid, behoud van het dorpse karakter en laagbouw, nu zijn wij erg benieuwd naar haar standpunt als wethouder namens D66? En hoe zit het met de coalitiepartijen KiesLokaal, D66, CDA en PvdA? Hun coalitieprogramma “De gemeente zijn wij samen!” stelt dat initiatieven uit de samenleving gebruikt moeten worden. Er is nadrukkelijk aandacht voor een luisterend oor naar u als inwoner. Het blijft echter ijzingwekkend stil van hun zijde, alsof zij in een spagaat zitten tussen hun eigen beloftes aan u als kiezer en het in de pas moeten lopen van het College. Zoveel reacties van inwoners en belangenorganisaties die tegen de verstening van ons dorp zijn, geen Aldi als entree van Bergen willen maar opteren voor de plannen van “In Harmonie”, daar kunnen KiesLokaal, D66, CDA en PvdA toch niet om heen? Wanneer bekennen zij kleur? Lees verder

 • VVD steunt plannen bewonersinitiatief Mooier Bergen

  VVD Steunt plannen bewonersinitiatief Mooier Bergen Lees verder

 • VVD: Vertrouw op gezond verstand van onze burgers

  © Cees Roem

  Op de afgelopen nieuwjaarsreceptie van de VVD Bergen nh in de Ruïnkerk was het centrale thema de alsmaar meer wordende regelzucht van de overheid. De VVD Bergen hield tezamen met de afdelingen Uitgeest, Castricum en Heiloo haar nieuwjaarsreceptie waar gastspreker burgemeester Jaap Nawijn van de gemeente Hollands Kroon een verhaal hield over het terugdringen van het aantal onnodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening. Lees verder

 • Welkom!

  Op de afdelingspagina van de VVD Bergen NH. Via de nieuwe website houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en onze behaalde resultaten. Op onze website houdt de fractie bovendien een weblog bij, elke editie komt een ander fractielid aan het woord. Momenteel staat steun aan de woedende inwoners van onze gemeente hoog op de agenda van de VVD Bergen. Ook wij kunnen ons totaal niet vinden in het door het college voorgestelde plan "Mooi Bergen 2.0" De VVD Bergen ziet niks in verstening van ons dorpshart en het bouwen voor leegstand. Lees verder

 • Hoeve Overslot krijgt nieuw contract mede dankzij tussenkomst VVD!

  06 februari − Hoeve Overslot krijgt nieuw contract mede dankzij tussenkomst VVD! Lees verder

 • VVD is blij met woningbouwontwikkeling BSV terrein

  04 september − VVD Bergen is blij met de ontwikkeling BSV terrein voor woningbouw Lees verder

 • College tast de rechtsorde aan

  07 juni − BERGEN - Fractievoorzitter Cees Roem van de VVD in Bergen weet een ding zeker: door uitspraken van de Raad van State te negeren, tast het college de rechtsorde aan. Lees verder

 • Nieuwe bestuursleden gezocht!

  © Desmin Dekker

  30 mei − De VVD is volop in beweging! Kort gezegd betekend dat er veranderingen plaatsvinden in hoe de partij georganiseerd is. Zo zijn de kamercentrales opgegaan in regionale netwerken en heeft onze afdeling haar krachten gebundeld met Uitgeest Castricum en Heiloo. Zo hebben we meer leden, meer draagvlak en meer mogelijkheden om allemaal leuke, leerzame en interessante activiteiten te organiseren. We kunnen daarbij jou hulp goed gebruiken! Lees verder

 • Column van de fractie: Juristerij

  15 april − Naar aanleiding van het artikel in het Noordhollands Dagblad d.d. 15 maart jl. “College, niet tegen burger vechten” waarin de VVD Bergen haar zorgen uit over het bestuurlijk handelen rond juridische kwesties, hebben wij veel reacties van u ontvangen waarvoor veel dank. Het sterkt ons als fractie meer en meer dat de strippenkaart die het College van Bergen bij de Raad van State heeft al weer aan vervanging toe is. Uitspraken van de Raad van State die worden bestudeerd of ter zijde geschoven, bewoners die ineens op vrij regenteske wijze met handhaving worden geconfronteerd en een bataljon aan (externe) juristen dat op u en onze kosten door zit te procederen tot men een ons weegt. Lees verder

 • Uitnodiging: BUCH-ALV, za.16apr16

  28 maart − Uitnodiging van de ALV van de VVD afdeling Bergen. Bij deze ALV vergaderen we eerst met onze eigen afdeling en daarna, indien daar akkoord op wordt gegeven, gezamenlijk met de afdelingen Uitgeest Castricum en Heiloo. Lees verder

 • VVD: "College van Bergen meet met twee maten!"

  © Rodi Media

  18 februari − In de afgelopen nieuwsbrief van het College van Bergen (Kies Lokaal, CDA, D66 en PvdA) heeft de VVD Bergen met verbazing kennisgenomen van de ontwikkeling in Egmond aan Zee van een cultureel en maatschappelijk ontmoetingscentrum in het voormalige oude postkantoor aan de Voorstraat, (Klik op lees verder voor het volledige bericht) Lees verder

 • VVD Bergen nh stemt tegen startnotitie herinrichting Eeuwigelaan

  29 januari − Op de raadsvergadering van 28 januari jl. heeft de VVD Bergen tegen de startnotitie herinrichting Eeuwigelaan gestemd. De startnotitie ging volgens de VVD veel te ver dan oorspronkelijk de bedoeling was. In eerste instantie zou op basis van een motie van vijf jaar geleden onderzoek plaatsvinden naar het fietsverkeer en de optimalisatie ervan. Het College van Kies Lokaal, D66, PvdA en CDA heeft naar eigen believen de reikwijdte van het onderzoek verruimd en hiervoor budget gereserveerd. “Dat is niet de juiste weg”, zegt fractievoorzitter Cees Roem, “de Raad had hier eerder over geïnformeerd moeten worden, zij stelt immers de kaders voor uitvoering vast en niet het College”. Lees verder

 • VVD Bergen Organiseert: Nieuwjaarsreceptie en Politiek Cafe Deregulering op 16 Januari in de Ruïnekerk

  23 december − Aan mij is de eer u uit te nodigen voor een zeer bijzondere nieuwjaarsreceptie op Zaterdag 16 januari om 16.00 uur in de Ruïnekerk. De nieuwjaarsreceptie is om twee redenen bijzonder. Ten eerste zullen wij de nieuwjaarsreceptie gezamenlijk houden met de leden van de VVD-afdelingen Uitgeest, Castricum en Heiloo. De reden hiervoor ligt gelegen in de waarschijnlijk toekomstige gemeentelijke fusie van deze gemeenten met de onze. De ambtelijke fusie zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden per 1 januari 2017 (hierop vooruitlopend is er inmiddels een verregaande samenwerking tussen de ambtenaren). Dit heeft uiteraard (op termijn) consequenties voor de gemeenteraden en daarmee ook voor de afdeling van de VVD. Daarnaast heeft het VVD congres in november jl een ingrijpende wijziging in de structuur van de partij overgenomen van het landelijk bestuur. In de bijlagen van deze brief vindt u meer informatie over de herstructurering van de VVD en de bijzondere betekenis voor onze regio. Lees verder

 • VVD vraagt om transparantie bij benoemen nieuwe directeur Kranenburgh

  © Rodi Media

  15 december − VVD-fractievoorzitter Cees Roem verbaast het opstappen van Wieringa als directeur van Kranenburgh niet. Zijn positie was naar de mening van de VVD Bergen onhoudbaar na het incident met het vertrek van de Raad van Toezicht en het weigeren van de schenking van de collectie Smithuis/Bergense School. Zijn interview in het Noordhollands Dagblad was feitelijk de druppel, wars van enige zelfreflectie. Wij hopen dat de nieuwe Raad van Toezicht in alle transparantie, zonder druk van derde partijen, op zoek gaat naar een nieuwe directeur. Het zou goed zijn als zij zich hierin liet bijstaan door extern wervings- en selectiebureau dat bij de vorming van een duidelijke profielschets kan helpen Lees verder

 • Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van de KC NHN

  14 december − Graag wil uw VVD kamercentrale samen met u vooruitblikken en het glas heffen op een mooi en liberaal 2016. U bent daarom van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie op: Zondag 3 januari 2016 Van 15:00 tot 18:00 Locatie: Van der Valk Hoorn, Westfriese Parkweg 1 1625 MA Hoorn (bar 1e etage) Sprekers: Stef Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst Elisabeth Post, Gedeputeerde provincie Noord Holland Uiteraard zal wederom de V-Factor Award worden uitgereikt! Onderaan deze mail vindt u meer informatie over deze award en over het nomineren van in aanmerking komende bedrijven. Ik hoop dat u deze datum alvast in uw agenda zet en dat ik u mag begroeten op onze nieuwjaarsreceptie. Namens het bestuur van de KC NHN, Robert Vermeulen, voorzitter Lees verder

 • Raadslid Jan Houtenbos benoemd in de adviescommissie van de VNG!

  30 november − Het bestuur feliciteert raadslid Jan Houtenbos van de VVD afdeling Bergen met zijn benoeming in het bestuur van de adviescommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We wensen hem veel succes met zijn uitdaging. Jan blijft gelukkig ook aan in zijn functie als raadslid in onze gemeente. Desmin Dekker Secretairs Lees verder