Nieuws

 • Vrijdag 5 maart 11.30 uur: Zoom mee met de gemeenteraadsfractie van de VVD én Ockje Tellegen (nr 10 op de verkiezingslijst van de VVD)

  Zoom mee met de gemeenteraadsfractie van de VVD én Ockje Tellegen (nr 10 op de verkiezingslijst van de VVD) Lees verder

 • VVD pleit voor financiële tegemoetkoming ondernemers precariobelasting

  Met het oog op de verlenging van de lockdown en het feit dat ondernemers in de niet essentiële retail en horeca financieel hard geraakt worden, pleit de VVD voor een financiële tegemoetkoming komt in de lokale lasten/belastingen. Zo zijn er lokaal middelen voorhanden in de vorm van het recent ingestelde Covid 19 fonds om ondernemers te ondersteunen en is tijdens de commissievergadering van 14 januari een extra storting in het fonds gedaan. De VVD wil dat deze bijdrage wordt aangewend om de aanslag precariobelasting over 2019 te compenseren welke in 2021 moet worden betaald. Precariobelasting is de belasting die een ondernemer betaald om uitstallingen zoals terrassen in de openbare ruimte te plaatsen. Hiermee wordt een eenmalige verlichting in de lastendruk voor ondernemers beoogd. Hoewel het om relatief bescheiden bedragen gaat, is het voor de VVD wel een signaal naar onze ondernemers dat wij met de beperkte middelen die wij als gemeente Bergen nh hebben, de situatie waarin zij zitten ernst nemen. Immers door de aanhoudende Covid maatregelen trekt dit een zware wissel op hun portemonnee. Gelet op het feit dat de gemeente Bergen een fonds heeft om tegemoet te komen aan een compensatie van deze lasten, willen wij voor wat betreft de aanslag precariobelasting een beroep doen op dit fonds. De VVD heeft hiervoor een motie geschreven die zij op de raadsvergadering van 28 januari a.s. zal indienen. Zij hoopt dat ook andere partijen de motie zullen ondertekenen. Let wel: het betreft geen kwijtschelding, de ondernemer blijft belastingplichtig voor de precariobelasting zolang hij/zij uitstallingen/uitspanningen heeft in de openbare ruimte. De aanslag wordt in bovenstaand geval eenmalig uit andere middelen betaald. Lees verder

 • VVD Bergen brengt werkbezoek aan Buurtbus Bergen Egmond Schoorl

  Op zaterdag 9 januari 2021 bracht oud wethouder Verkeer en Vervoer en huidig VVD raadslid Cees Roem op uitnodiging van de voorzitter Buurtbus BES, de heer Arnold Vocking, een werkbezoek. De heer Vocking wilde de gemeente graag op de hoogte brengen van de aangebrachte aanpassingen in het licht van de Corona maatregelen. Lees verder

 • Fijne Kerst en voorspoedig 2021

  De VVD fractie en wethouder wensen u een fijne Kerst en voorspoedig 2021. Blijf gezond! Ook in 2021 staan wij voor u als inwoners van onze gemeente klaar! Lees verder

 • VVD zet in op inwoner participatie en verkeersveiligheid BSV terrein

  Afgelopen weken is duidelijk geworden dat er veel onrust heerst onder inwoners over de ontwikkelingen Bergen Noord-Oost. De aankomende jaren zullen daar veel veranderingen plaatsvinden, waar de bouw van De Beeck het startschot van is. Op niet al te lange termijn zullen ook ontwikkelingen op het voormalige BSV terrein plaatsvinden. Allemaal veranderingen die veel impact hebben op de leefomgeving en op de verkeersdruk in het gebied. Dat deze ontwikkelingen van grote invloed zien wij. En ook dat die impact er nu al is door het bouwverkeer wat de bouw van zwembad Beeck met zich meebrengt. Met als verschrikkelijk gevolg het ongeluk tussen een vrachtwagen en een scholiere eerder deze week. VVD Bergen heeft gisteren tijdens de raadsvergadering gehoor gegeven aan de onrust die er heerst onder inwoners. Als VVD Bergen maken wij ons hard voor inwonersparticipatie en een dorpse maat. Ja ook wij willen bouwen, maar wel op een manier die passend is bij de omgeving. Via onze voorstellen hebben wij voorgesteld: - Inwoners/omwonenden actief te betrekken bij de bebouwingsdichtheid van het BSV terrein via het voorleggen van een drietal scenario’s - De verkeersveiligheid tijdens de bouwperiode van zwembad De Beeck en van het BSV terrein nu aan te pakken door onder andere het aanbrengen van een tijdelijk verbod van bouwverkeer over de Kerkedijk - Nu geen harde knip in de verkeersroute op te nemen in de plannen maar eerst de gesprekken met direct omwonenden en verkeersdeskundigen gelijk verder op te pakken over waar de definitieve knip in het Molenweidtje zou moeten komen - Bij de ontwikkeling van Bergen Noord Oost een landschapsarchitect te betrekken die meer de nadruk legt op natuur inclusief bouwen in plaats van een stedenbouwkundig perspectief. Al onze voorstellen zijn aangenomen. De VVD vindt dat de uitwerking van de structuurvisie Bergen Oost waar het BSV terrein onder valt, bij uitstek geschikt is om inwonerparticipatie nieuwe stijl invulling te geven. VVD wethouder Arend Jan van den Beld zal dit op zich nemen. Met dit besluit zetten we een stap voorwaarts in een toekomstbestendige ontwikkeling van het BSV terrein, woningbouw realisatie en inwonerparticipatie. Lees verder

 • VVD standpunt inzake voetbalvelden Egmonden

  In de afgelopen raadsvergadering van 29 september jl. sprak VVD fractievoorzitter mw. Meis de Jongh over het besluit inzake de fusie van de Egmondse voetbalclubs en aangewezen locatie. Zij begon met het uitspreken van een wens. De wens dat deze raad, ondanks dat hier vanavond waarschijnlijk een besluit wordt genomen waar verschillende partijen anders over zullen denken, niet weer tegenover elkaar komen te staan. Laten we de verbinding blijven zoeken. Zij hoopte oprecht dat we niet naar de loopgraven terugkeren die in 2016/ 2017 werden gegraven. Want zo lang geleden alweer werd het bestemmingsplan Egmonderstraatweg aangenomen. In de 3 tussenliggende jaren is er veel gebeurd. Coalities kwamen en gingen, wethouders kwamen en gingen, de Raad van State deed uitspraak met als gevolg van al deze zaken dat er weer ter besluitvorming een bestemmingsplan voorligt. Los van dat er een coalitieakkoord en focusagenda tot stand kwam, wat er ook veranderde: het standpunt van de VVD met betrekking tot de voetbalfusie. Zoals de VVD ook al tijdens de commissie behandeling aangaf, de VVD zet zich in voor leefbare kernen. Wat inherent is aan leefbare kernen is de identiteit van dorpen. Waar zij zoveel mee wil zeggen als, elk dorp vult leefbaarheid weer anders in. Waar Bergen graag museum Kranenburgh behoudt en een supermarkt liever aan de rand van het dorp ziet voor haar leefbaarheid en haar identiteit en de inwoners Schoorl zich inzetten voor natuur, zoals de herinrichting van een meertje en inrichting van het centrum op hun leefbaarheid te vergroten, vertalen de Egmonden hun leefbaarheid en verbroedering tussen de kernen naar de fusie van voetbalverenigingen. Wij zien in de locatie van de Egmonderstraatweg de beste plek om die wens tot verbroedering en versterking van de leefbaarheid te realiseren. Ja het kost veel, de voetbalfusie aan de Egmonderstraatweg. Maar de bouw van Kranenburgh, de renovatie van het Slotkwartier en de herinrichting van Schoorl kosten ook veel geld. Wat hebben ze allemaal gemeen; maatschappelijke baten, verhoging van leefbaarheid. En dat is precies waar de VVD zich voor inzet. Leefbare kernen Waar die verhoging van de leefbaarheid ook in terug komt, nou in iets heel praktisch. Met de beoogde locatie ontstaat er de mogelijkheid voor de aanleg van een transferium. Hiermee wordt Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef ontlast van zoekverkeer in de zomer. Bovenal geven we door dit besluit de werkgelegenheid een impuls. (Lokale) Infra- en bouwbedrijven alsmede aanverwante sectoren kunnen hun orderportefeuille vullen, niet onbelangrijk in deze periode van Corona. Voorts is onze meerjarenbegroting als een van de weinige gemeenten in Nederland sluitend en kunnen we het ons permitteren dergelijke uitgaven te doen. Tot slot, de VVD heeft samen met het CDA een motie ingediend. Deze motie roept het college op te onderzoeken of er in de markt vraag is naar het afnemen van een ruimte bij de voetbalfusielocatie en of er mogelijkheden zijn tot dubbel ruimtegebruik en/ of functiemenging. De motie is aangenomen en de VVD, mw. de Jongh, kreeg na afloop de complimenten van de collega's van KiesLokaal, D66, CDA en de PvdA. Lees verder

 • Interview wethouder van den Beld over participatie (bron: Duinstreek)

  De afgelopen maanden heeft de gemeente zich van zijn goede kant laten zien. Er is in coronatijd in alle dorpen gekeken wat er wel kan. Centraal stond nu eens niet wat er niet kan. Dat heeft burgers en gemeente volgens mij dichter bij elkaar gebracht, en die positieve energie was vorige week te merken tijdens de drie avonden over participatie in Schoorl, Bergen en Egmond." Aan het woord is wethouder Arend-Jan van den Beld, als wethouder verantwoordelijk om een nieuwe invulling te geven aan het betrekken van inwoners bij het maken van nieuw beleid. De coronatijd leverde vertraging op in de planning, maar nu wil hij een sprint trekken om binnen enkele maanden met een visie op participatie te komen, tegelijk met het nieuwe beleid. "Vooraf had ik meer scepsis verwacht, en dat mensen de avonden zouden gebruiken om te vertellen over hun teleurstellingen met de gemeente. In plaats daarvan kreeg ik er energie van om mensen te spreken die me een verhaal vertelden waarop we meteen de visie kunnen baseren. De betrokkenheid was erg hoog en de kwaliteit van de inbreng heeft ons ook erg verrast." Lees verder

 • Kadernota 2021: VVD De samenleving aan zet! (speech mw. Meis de Jongh, fractievoorzitter)

  VOORZITTER, geachte collega raadsleden Beste inwoners thuis Dit is een rare tijd. Een tijd die om zekerheid vraagt, maar eigenlijk in onzekerheid verkeerd. Voor een buitenstaander klinkt het misschien raar maar bij de vaststelling van de kadernota is deze alweer achterhaald. De stip op de horizon die de nota schetst hebben we nodig, om zo koers te kunnen houden. Echter door de onzekerheid die Corono met zich meebrengt wordt de staat van ons gemeentelijk huishoudboekje pas meer inzichtelijk in december wanneer de bijdragen vanuit het Rijk duidelijk worden. Dan weten we iets meer hoe we onze ambities kunnen realiseren. We vragen dan ook aan de wethouder om eind 2020/ begin 2021 met een effectenrapportage Corona te komen zodat we tijdig kunnen bijsturen. Maar we pleiten er ook voor dat het college bij het Rijk erop aandringt met extra gelden over de brug te komen. We realiseren ons dat er tijden zullen komen dat er van ons gevraagd wordt om te bezuinigen. De VVD wil daar constructief aan meewerken, maar met oog voor de portemonnee van onze inwoner. Lees verder

 • Geen supermarkt op Harmonie locatie in Bergen

  Na een jarenlange strijd en veel emotioneel geladen debatten is de kogel door de kerk. Er komt definitief geen supermarkt op de Harmonie locatie in Bergen. De geplande Aldi verhuist naar het terrein van drankenhandel Scholten en de Harmonie locatie wordt binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders ontwikkeld. De VVD heeft zich altijd ingespannen voor het behoud van het dorpse karakter en een maatschappelijke bestemming voor de Harmonie locatie. Dat is nu gelukt! Lees verder

 • VVD fractie Bergen op 'strandsessie' in Camperduin

  VVD fractie Bergen op 'strandsessie' in Camperduin Lees verder

 • Jan Grondhout treedt toe als raadslid VVD fractie Bergen nh

  Jan Grondhout treedt toe als raadslid VVD fractie Bergen nh Lees verder

 • Arend van den Beld geïnstalleerd als wethouder

  Arend Jan van den Beld geïnstalleerd als wethouder Bergen nh Lees verder

 • Aankomend wethouder Arend Jan van den Beld: “Neem de tijd met elkaar”

  Aankomend wethouder Arend Jan van den Beld: “Neem de tijd met elkaar” Lees verder

 • Arend Jan van den Beld kandidaat wethouder VVD

  De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat. Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen voor de huidige voorzitter, de heer Van den Beld. De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh. Lees verder

 • VVD Bergen wil in verband met Corona virus uitstel lokale belastingen voor ondernemers

  Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Zo kunnen ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. En wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is. Maar ook lokaal is het mogelijk om onze ondernemers een steun in de rug te geven. Afgelopen maand zijn de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit zodat ze deze periode doorkomen. Het zou enorm helpen als ondernemers ook uitstel van betaling van deze belastingen (kunnen) krijgen vanuit de gemeente zodat deze geen hap nemen uit hun liquiditeit. De VVD Bergen is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. Veel ondernemers, denk met name ook aan de horecabedrijven, hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten. De VVD heeft daarom aan het College gevraagd of het mogelijk is om onze lokale ondernemers vanuit de gemeente uitstel te geven van betaling van deze lokale belastingen. Inmiddels hebben ook andere partijen uit de gemeenteraad dit gevraagd en vernamen wij van het College via wethouder Tromp dat zij maatregelen neemt om de liquiditeitsproblemen van ondernemers te verminderen. U begrijpt dat de VVD hier zeer content mee is alsook met de landelijke maatregelen. Lees verder

 • VVD Bergen geeft les op de Berger Scholengemeenschap

  VVD raadsleden Meis de Jongh en Kees van Leijen waren op 9 maart aanwezig op de Berger Scholengemeenschap. Zij waren hier om een gastles te verzorgen over de rol van politiek in onze maatschappij en te vertellen over de liberale beginselen van de VVD. Een fantastisch mooi initiatief dat volgens Meis navolging zou kunnen krijgen en ook door andere partijen uit de gemeenteraad kan worden opgepakt. Lees verder

 • Max Vrasdonk nieuwe fractie assistent VVD Bergen nh

  Met 16 jaar oud is Max Vrasdonk de jongste telg binnen de VVD fractie. Via Max' moeder, raadslid Laura Hoogendonk, is hij aangestoken door het liberale geluid en de lokale politiek. Ondersteuning van de fractie in de vorm van fractie assistent leek hem een mooie manier om hiermee kennis te maken. Max zal zich zowel bezighouden met het opstellen van de fractie agenda alsmede zijn input op beleidsvoornemens delen vanuit de perceptie van de jeugd. Wij zijn ontzettend blij dat een jong iemand als Max interesse toont in politiek. Noot: Max krijgt een kleine vergoeding voor zijn werkzaamheden. Dit wordt betaald vanuit de VVD zelf. Er wordt derhalve geen beroep gedaan op het fractiebudget zoals door de gemeente beschikbaar gesteld. Lees verder

 • Recreatieve verhuur tweede woningen

  De afgelopen tijd hebben wij zeer veel berichten mogen ontvangen van verontruste inwoners vanuit met name Bergen aan Zee over de recreatieve verhuur van hun huis. Dit naar aanleiding van de Huisvestingsverordening waarin dit aan banden zou worden gelegd en Bergen aan Zee en de Egmonden over kam zouden worden geschoren. Bergen aan Zee neemt een bijzonder plaats in onze gemeente in. Het is een badplaats waar veel tweede woningen staan. Er zijn nauwelijks voorzieningen aanwezig zoals een supermarkt of een school. De verordening zoals deze er voor lag schrapt de mogelijkheid voor eigenaren van 2e woningen in Bergen aan Zee hun huizen jaarrond te verhuren. Dit kan volgens de VVD niet. Dan wordt Bergen aan Zee een spookdorp. Horeca zal verdwijnen, toeristen blijven weg. Een parel zal wegkwijnen. De VVD heeft naar u geluisterd! Onze VVD-raadsleden Meis de Jongh en Laura Hoogendonk hebben het voortouw genomen in het behouden van de bijzondere status van Bergen aan Zee. VVD-raadslid Laura Hoogendonk heeft het College voorts gewezen op nieuwe wetgeving (de zogenaamde AIRBnB wet) die de door het College voorgestelde Huisvestingsverordening achterhaald maakt. Reden voor ons om te pleiten voor het afvoeren van dit agendapunt tijdens de raadsvergadering van 30 januari jongstleden. In plaats hiervan hebben wij een motie in samenspraak met onze collega’s opgesteld waarin enerzijds een pas op de plaats wordt gemaakt met de Huisvestingsverordening (in het licht van op handen zijnde wetgeving) en anderzijds ruimte wordt geschapen voor intensieve participatie met inwoners, huiseigenaren en ondernemers om zo te komen tot breed gedragen beleid. Tenslotte bedankt de VVD alle inwoners, die de moeite hebben genomen ons te mailen en/of te bellen en ons attenderen op de problematiek in Bergen aan Zee alsmede de besluitvorming rondom de Huisvestingsverordening nader uit te stellen. De VVD had zich in december 2019 al hard gemaakt om het raadsbesluit inzake de Huisvestingsverordening in het licht van bovenstaand uit te stellen. In april van dit jaar verwachten wij vanuit het College meer duidelijkheid te ontvangen over de invullingen van het nieuwe beleid rondom recreatieve verhuur. In de tussentijd zal een participatie traject worden gestart en wordt de externe communicatie over dit onderwerp door de gemeente (beter) opgepakt. Lees verder

 • Bergen vraagt een andere democratie

  © Webmaster

  In het Noordhollands Dagblad van dinsdag 21 januari 2020 verscheen het interview met VVD fractievoorzitter Arend Jan van den Beld. Zijn visie op de nieuwe koers die Bergen moet inzetten, de rol van de raad hierin alsmede het intensiveren van het contact met de inwoners kreeg veel positieve reacties vanuit de VVD zelf alsook vanuit de collega raadsleden. Lees verder

 • Een beter milieu begint bij jezelf

  Besturen valt niet altijd mee, integendeel zelfs. Als we landelijk alleen al de problematiek rond stikstof en PFAS nemen en hoe dit complete woningbouw en infrastructuurprojecten stillegt, voelen we hier lokaal de gevolgen van. We doen er als lokale VVD alles aan om de noodzaak met oplossingen te komen onder onze provinciale en landelijke VVD collega’s onder de aandacht te brengen. We hopen dat de maatregelen die het kabinet heeft getroffen nu ook daadwerkelijk zullen leiden tot opheffen van blokkades om woningbouw voor onze inwoners te realiseren. Tegelijkertijd zien we ook hoe kwetsbaar de natuur in onze omgeving is. Onze gemeente is omringd door Natura 2000 gebied. Een gebied waar we ook de vruchten als toeristische gemeente van plukken. Het is de kurk waar onze plaatselijke economie op drijft. Dat vraagt om een continue belangenafweging tussen economische en ecologische invalshoeken. Wij denken als VVD Bergen dat de oplossing voor de genoemde problematiek vooral ligt in het samensmelten van deze twee invalshoeken en juist nú een impuls kan geven aan duurzame innovaties in toeristisch ondernemen, mobiliteit en woningbouw. Liberalen zijn van nature positief ingesteld en nemen een glaasje jus d’orange bij het ontbijt in plaats van azijn, zoals sommige collega’s op de linkerflank van het politieke spectrum. Wij zijn lokaal een groene VVD, echter géén “klimaatdrammers” die u een schuldgevoel aanpraten voor het feit dat u nog in een diesel rijdt of nog geen zonnepaneel op uw dak heeft geschroefd. Niet iedere inwoner heeft hier de portemonnee voor. Als volkspartij streven wij ook in financieel opzicht naar een breed draagvlak voor energie en duurzaamheidsinitiatieven onder onze inwoners. Dat zit hem vooral in een kleinschalige aanpak, zelfs op buurtniveau, waarin een ieder naar draagkracht kan bijdragen aan een duurzamer milieu. Bedrijven en toeristisch ondernemers kunnen hierin een belangrijke trekkersrol vervullen waarbij de overheid zich vooral faciliterend opstelt in plaats van te bepalen wat goed voor u en ons is. Een beter milieu begint immers bij jezelf, zo luidde ooit de slogan in de jaren negentig. Lees verder